Mu Thái Dương - Season 6.9 - No Ủy Thác - No WebShop
Thái Dương 7 - Máy Chủ Ổn Định - Tồn Tài Lâu Năm